Regulaminy

Regulamin serwisu
www.twojbilet24.pl

§ 1
WSTĘP

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu rejestracji i sprzedaży biletów dostępnego pod adresem URL http://www.twojbilet24.pl.

 

2. Właścicielem i administratorem serwisu jest Murator EXPO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dęblińskiej 6, kodzie pocztowym 04-187, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000090687, będącą płatnikiem VAT o numerze NIP 113-21–59-933, o wysokości kapitału zakładowego: 770 000 PLN, reprezentowaną przez: Jacka Oryla – Prezesa Zarządu.

 

3. Serwis umożliwia w szczególności:

a. zakup elektronicznych biletów wstępu na targi

b. akredytacje mediów

c. rejestracje uczestników uprawnionych przez Murator EXPO do bezpłatnego wejścia na targi

d. rejestracje na wybrane wydarzenia towarzyszące targom.

§ 2
SPRZEDAŻ BILETÓW

Informacje ogólne

 

1. Sprzedaż biletów jest prowadzona przez Murator EXPO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dęblińskiej 6, kodzie pocztowym 04-187, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000090687, będącą płatnikiem VAT o numerze NIP 113-21–59-933, o wysokości kapitału zakładowego: 770 000 PLN, reprezentowaną przez: Jacka Oryla – Prezesa Zarządu.

 

2. Bilet jest dokumentem uprawniającym do wstępu na określone targi. Warunkiem zakupu biletu elektronicznego jest:

a. poprawne wypełnienie formularza zamówienia biletu na wybrane targi

b. akceptacja postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu dla zwiedzających targi dostępnego w opisie danego wydarzenia opublikowanym w serwisie www.twojbilet24.pl

c. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Murator EXPO sp. z o. o. w zakresie niezbędnym do realizacji transakcji zakupu biletu

d. dokonanie płatności za zamówione bilety.

 

3. Partnerem Murator EXPO w zakresie realizacji płatności za zamówienia składane w serwisie www.twojbilet24.pl jest PayPro SA. Zapłata za bilety jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl będącego własnością PayPro SA. Za bezpieczeństwo i realizację płatności odpowiada PayPro SA zgodnie ze swoim regulaminem.

 

4. Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu zamówienia są zgodne z prawdą. Murator EXPO nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub nieprawdziwe dane. W szczególności za błędnie podany adres e-mail.

 

5. Wszystkie ceny podane w serwisie są cenami brutto.

 

6. Wszystkie płatności są rozliczane w walucie polskiej.

 

Procedura zakupu biletu


7. W pierwszej kolejności użytkownik wybiera interesujące go targi z listy dostępnych wydarzeń. Korzystając z opcji „kup bilet” wybiera liczbę i rodzaj biletów. Po wyborze biletów Użytkownik wypełnia formularz zamówienia. Prosimy o uważne wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności podanie prawidłowego adresu e-mail. Podanie błędnego adresu skutkować będzie brakiem możliwości realizacji zamówienia.

 

8. Po wybraniu opcji „zapłać za bilet” Użytkownik zostaje przekierowany do serwisu przelewy24.pl w celu dokonania zapłaty za zamówione bilety.

 

9. Umowa kupna-sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem, a Murator EXPO zostaje zawarta w momencie zapłaty należnej kwoty. Za moment zapłaty uznaje się otrzymanie przez Murator EXPO informacji o realizacji płatności przez Użytkownika.

 

10. Zakupione bilety zostaną wysłane na adres e-mail wprowadzony przez Użytkownika w formularzu zamówienia automatycznie, po otrzymaniu przez system informacji o realizacji płatności. Jeżeli Użytkownik mimo dokonania płatności nie otrzyma biletu w ciągu 1 godziny od momentu złożenia zamówienia należy skontaktować się z Murator EXPO pod adresem bilety@muratorexpo.pl. Uwaga: wszystkie zgłoszenia będą rozpatrywane w godzinach pracy Murator EXPO tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00 z wyłączeniem świąt.

 

11. Bilet ma postać pliku PDF i jest wysyłany jako załącznik. Należy go wydrukować na białym papierze w formacie A4, tak aby kody zabezpieczające mogły zostać prawidłowo odczytane przez skaner oraz okazać w punkcie kontroli biletów na targach.

 

12. Bilet podlega weryfikacji w punkcie kontroli biletów na targach. Jest zabezpieczony QR codem i może być wykorzystany tylko raz.

 

13. Bilet nie może być przerabiany, kopiowany ani powielany w żaden inny sposób.

 

14. Użytkownik jest zobowiązany do zabezpieczenia biletu przed dostępem osób trzecich.

 

15. Murator EXPO nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieuprawnionego wykorzystania przez osoby trzecie.

 

16. Bilet nieczytelny lub zniszczony zostanie uznany za nieważny.

 

Zwroty biletów

 

17. Bilet zakupiony przez internet nie podlega zwrotowi (podstawa prawna: art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku) za wyjątkiem szczególnych okoliczności o których mowa w § 2 pkt 18 niniejszego regulaminu.

 

18. Użytkownik ma prawo do zwrotu biletu jedynie w przypadku odwołania lub zmiany terminu targów. W takiej sytuacji Użytkownikowi nie przysługuje prawo do żądania jakiejkolwiek rekompensaty poza zwrotem kwoty zamówionego biletu. Aby dokonać zwrotu należy przesłać informację wraz z biletem na adres bilety@muratorexpo.pl. Środki zostaną zwrócone na rachunek z którego dokonana była płatność w ciągu 14 dni roboczych.

 

§ 3
REJESTRACJE

Informacje ogólne


1. Dla wybranych targów Murator EXPO może przyznać określonym grupom prawo bezpłatnego wstępu na targi pod warunkiem rejestracji (np. dziennikarze). Przedstawiciele tych grup mogą dokonać rejestracji za pośrednictwem serwisu www.twojbilet24.pl

 

2. Warunkiem rejestracji jest:

a. poprawne wypełnienie formularza rejestracji na wybrane targi

b. akceptacja postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu dla zwiedzających targi dostępnego w opisie danego wydarzenia opublikowanym w serwisie www.twojbilet24.pl

c. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Murator EXPO sp. z o. o. w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rejestracji.

 

3. Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu zamówienia są zgodne z prawdą. Murator EXPO nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub nieprawdziwe dane. W szczególności za błędnie podany adres e-mail.

 

Procedura rejestracji

 

4. W pierwszej kolejności użytkownik wybiera interesujące go targi z listy dostępnych wydarzeń. Następnie wypełnia formularz rejestracji skierowany do określonej grupy (prawo do bezpłatnego wejścia pod warunkiem rejestracji dotyczy wyłącznie grup wymienionych w opisie targów). Prosimy o uważne wypełnienie formularza rejestracji, w szczególności podanie prawidłowego adresu e-mail. Podanie błędnego adresu skutkować będzie brakiem możliwości realizacji rejestracji.

 

5. Przesłane formularze są weryfikowane przez administratora serwisu www.twojbilet24.pl. Rejestracja może zostać odrzucona jeżeli formularz zostanie błędnie wypełniony lub użytkownik nie spełnia wszystkich kryteriów uprawniających go do bezpłatnego wstępu.

 

6. Po pozytywnej weryfikacji przez administratora na adres e-mail wprowadzony przez Użytkownika w formularzu rejestracji zostanie przesłany voucher. Załączony voucher należy wydrukować i okazać w punkcie rejestracji na targach w celu wymiany na identyfikator. Voucher nie jest dokumentem uprawniającym do wejścia na targi. Konieczna jest jego wymiana na identyfikator. Punkt rejestracji znajduje się na terenie targów i czynny jest w dniach i godzinach ich otwarcia. W celu odbioru identyfikatora konieczne może być okazanie dodatkowych dokumentów określonych przez Murator EXPO.

 

7. Jeżeli Użytkownik nie otrzyma informacji o zaakceptowaniu lub odrzuceniu rejestracji w ciągu 7 dni roboczych od wysłania formularza rejestracji należy skontaktować się z Murator EXPO pod adresem rejestracja@muratorexpo.pl. Uwaga: wszystkie zgłoszenia będą rozpatrywane w godzinach pracy Murator EXPO tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00 z wyłączeniem świąt.

 

8. Voucher ma postać pliku PDF i jest wysyłany jako załącznik. Należy go wydrukować na białym papierze w formacie A4, tak aby kody zabezpieczające mogły zostać prawidłowo odczytane przez skaner.

 

Reklamacje

 

9. Użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji o odrzuceniu rejestracji. W tym celu należy przesłać taką informację na adres rejestracje@muratorexpo.pl wraz z argumentami odwołania. Odwołanie zostanie rozpatrzone przez Murator EXPO w ciągu 14 dni roboczych.

 

10. W przypadku odwołania lub zmiany terminu targów Użytkownikowi który dokonał rejestracji nie przysługuje prawo do żądania jakiejkolwiek rekompensaty.

 

§ 4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Murator EXPO sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (04-187), ul. Dęblińskiej 6. Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

2. Wszelkie prawa do Serwisu są zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zmianami)
Jakiekolwiek próby włamania do serwisu, złamania haseł lub kodów oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z regulaminem, skutkują konsekwencjami prawnymi.

 

3. Murator EXPO zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin jest wiążący z chwilą opublikowania go w Serwisie.

 

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 2 lutego 2015 roku.
 


Regulamin dla zwiedzających

PRZEPISY PORZĄDKOWE:

1. Zwiedzający mogą przebywać na terenie Targów tylko w terminach i godzinach otwarcia Targów;

2. Fotografowanie, filmowanie stoisk i eksponatów w celach niekomercyjnych wymaga uprzedniej zgody użytkownika stoiska tj. uczestnika targów (Wystawcy) lub Organizatora;

3. Zabronione jest prowadzenie przez Zwiedzających jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitacyjnych oraz zbiórek pieniężnych nie uzgodnionych z Murator EXPO Sp. z o.o. , jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

NA TERENIE TARGÓW OBOWIĄZUJĄ ZAKAZY:

1. Wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób;

2. Wnoszenia i spożywania alkoholu oraz rozprowadzania i zażywania środków odurzających;

3. Zakłócania porządku publicznego (np. głośne, agresywne zachowania);

4. Wprowadzania zwierząt, a także rowerów, deskorolek itp.;

5. Palenia wyrobów tytoniowych z wyjątkiem miejsc wydzielonych i specjalnie oznaczonych;

6. Zanieczyszczanie pawilonów i terenów otwartych odpadami wygenerowanymi przez siebie (opakowania po napojach i jedzeniu, niedopałki, gumy do żucia itp.);

7. Niszczenia infrastruktury (np. oklejanie ścian, szyb, posadzek ulotkami reklamowymi oraz innymi materiałami);

8. Opieranie się o elementy zabudowy stoisk, konstrukcje reklamowe i inne elementy aranżacji przestrzeni;

9. Osoby będące w stanie wyraźnego odurzenia narkotykowego lub upojenia alkoholowego oraz próbujące wnieść alkohol, środki odurzające lub niebezpieczne przedmioty, nie będą wpuszczane na teren Targów.

W razie nieprzestrzegania w/w zakazów Murator EXPO S p. z o.o. zastrzega sobie prawo natychmiastowego wyprowadzenia Zwiedzającego z terenu Targów i uniemożliwienia ponownego wstępu, a w uzasadnionych przypadkach wezwania Policji.

ZWIEDZAJĄCY SĄ ZOBOWIĄZANI DO:

1. Respektowania oznaczeń stref wydzielonych z ruchu podlegających ochronie przeciwpożarowej;

2. Wykonywania poleceń porządkowych wydawanych przez służby Organizatora ze względów organizacyjnych albo konieczności zabezpieczenia mienia i zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Targów;


POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Organizator zastrzega możliwość rejestracji przebiegu Targów (za pomocą urządzeń utrwalających obraz i/lub dźwięk). W związku z tym osoby przebywające na terenie Targów, poprzez fakt uczestnictwa w Targach, stosownie do postanowień art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyrażają zgodę, bez dodatkowego wynagrodzenia, na utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku stanowiącego szczegół całości, w celach dokumentacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w materiałach reklamowych Organizatora, w szczególności w reklamach zewnętrznych, reklamach prasowych, Internecie, a także w celu produkcji i prezentowania zapisów foto, wideo i audio z targów i/lub każdego elementu wydarzenia w przekazach medialnych na całym świecie. Jednocześnie każdy uczestnik Targów może zastrzec wobec Organizatora brak wyrażenia takiej zgody.”